Verslagen MRMedezeggenschapsraad

 

De MR bestaat uit een vertegenwoordiging van de ouders en het personeel en behartigt de belangen van onze school bij het schoolbestuur. De zittingstermijn is drie jaar.

Taken

De MR wordt zoveel mogelijk betrokken bij het schoolgebeuren en de inhoudelijke kant van het onderwijs. De MR heeft hierover bij de gemeente een adviserende en soms ook beslissende stem.

 De volgende zaken kunnen aan de orde komen: 

· openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school; 

· aanstelling, ontslag en taakverdeling van het personeel; 

· het beleid ten aanzien van de leerlingen;

· het beleid ten aanzien van de materiële exploitatie van de school; 

· vaststelling of wijziging van het schoolplan;

· het beleid ten aanzien van de organisatorische inrichting van de school.

Vergaderingen

Aankondigingen voor vergaderingen van de MR komen in het infobulletin. Deze vergaderingen zijn openbaar; u bent dus altijd welkom. Bij de MR-vergaderingen is een vertegenwoordiger van de OV aanwezig als klankbord. De MR zal eenmaal per jaar, tijdens de ledenvergadering van de oudervereniging, verslag uitbrengen van werkzaamheden. Het mailadres van de MR is mr.wiardaskoalle@proloog.nl.

Oudergeleding: Rixt Dijksma (voorzitter), Gerard Tadema, Ralph de Jong

Teamgeleding: Stephanie Waterlander, Ilse Zijlstra, Annette Trampe