Actief burgerschap en sociale integratie

 

Onderwijs draag bij aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Het zorgt voor overdracht van maatschappelijke en culturele verworvenheden en het rust kinderen toe voor deelname/meedoen in de samenleving.
 • De leerlingenleren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger
 • De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen
 • De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen. Ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen
 • De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van zichzelf en de anderen).
 • De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument.
 • De volgende doelen, die voor diverse leergebieden van belang zijn, hebben eveneens betrekking op burgerschap en sociale integratie. 

                o Reflectie op eigen handelen 
                o Uitdrukken van gedachten en gevoelens 
                o Respectvol luisteren en bekritiseren van anderen 
                o Ontwikkelen van zelfvertrouwen 
                o Respectvol en verantwoordelijk omgaan met elkaar 
                o Zorg en waardering ontwikkelen voor de leefomgeving

Bovenstaande doelen worden in praktijk gebracht door:

 

 • Het project De Vreedzame School
 • De gekozen methodes voor Taal, Begrijpend lezen, Wereldoriëntatie.
 • Schooltelevisie
 • Het aanbod HVO en GVO
 • Geestelijke stromingen
 • De klassenvergadering, de kringgesprekken, de reflectiemomenten
 • Deelname aan het Kunstmenu