IKC Wiarda  werkt aan/met De Vreedzame School

 

 

 

 

De Vreedzame School is een programma dat streeft naar een klimaat in school en klas waarin betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de leerlingen centraal staat. De school wordt een democratische gemeenschap, waarin alle leden (ook

de leerlingen) een stem hebben, zich gezien en gehoord voelen en op een positieve manier met elkaar omgaan. Hierbij nemen we conflictoplossing als uitgangspunt. Kinderen en leerkrachten leren hoe je met conflicten om kunt gaan door te streven naar oplossingen die voor beide partijen acceptabel zijn: een win-win situatie. Leerlingen worden opgeleid tot leerling - mediator, die helpen bij het oplossen van conflicten.

 

 

 

Meer dan een lesmethode

De Vreedzame School is meer dan een lesmethode. Het is een filosofie, een aanpak, waarin de eigen kracht van kinderen centraal staat. De Vreedzame School staat niet voor snelle instantoplossingen. Het is een programma dat werkt aan gedrags- en cultuurverandering. Zulke veranderingen zijn duurzaam, en nemen tijd in beslag, maar het werkt wel. De eerste graadmeter is altijd het enthousiasme van leerkrachten en leerlingen. Later constateren scholen dat het aantal conflicten afneemt, de sfeer verbetert, ruzies beter opgelost worden.

 

Lessenserie Vreedzame school

De lessenseries voor groep 3 t/m 8 bestaan uit 36 lessen, verdeeld over 6 blokken. Voor groep 1-2 zijn er eveneens  6 blokken, met drie lesjes per blok. Voor de peuters in de voorschool zijn er 8 activiteiten, verdeeld over 4 thema’s. Elke week wordt een les gegeven. Iedere les heeft dezelfde structuur. Er wordt begonnen met een binnenkomer (een korte, speelse activiteit) die de gezamenlijkheid onderstreept. Samen met de leerlingen wordt daarna de agenda en het doel van de les bekeken. Daarna volgen activiteiten rond het thema van de les. De werkvormen hebben een workshop-karakter.

Interactief en samenwerkend leren staat centraal. Na deze leskern wordt de leerlingen in de evaluatie gevraagd hun mening over de les te geven, en wordt teruggegrepen op het doel van de les. Er wordt afgesloten met een afsluiter (opnieuw een korte, speelse activiteit).

 

De lessen zijn in zes blokken opgedeeld:

  • We creëren een positief klimaat in de klas. Er wordt samen met de leerlingen   afgesproken   hoe we  met elkaar omgaan in de klas. De leerlingen bedenken en krijgen taken en verantwoordelijkheden.
  • Hierin leren de leerlingen het begrip ‘conflict’, en ze krijgen zicht op hoe je kunt  reageren op een conflict. Er wordt een eenvoudig stappenplan aangeboden. Na dit blok verwachten we van de leerlingen dat ze hiermee zelf hun conflicten oplossen.
  • Goede communicatie is de sleutel tot het oplossen en voorkomen van conflicten. In dit blok besteden we o.a. aandacht aan de rol van misverstanden, kunnen verplaatsen in de anders, vragen stellen, en samenvatten wat de ander zegt.
  • Gevoelens spelen een belangrijke rol bij conflicten. Er wordt geleerd om je eigen gevoelens te herkennen en erover te vertellen. Je leert ook de gevoelens van de ander te erkennen en te accepteren.
  • In dit blok wordt het begrip mediatie in de hele school geïntroduceerd. In de bovenbouw worden in een aparte cursus leerlingen tot mediator opgeleid.